ZAPROSZENIE NA 2-DNIOWE BEZPŁATNE SZKOLENIE

 

„Jak po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych udzielać zamówień w trybie przetargu nieograniczonego i zamówienia z wolnej ręki oraz SIWZ i plany postępowań zamówień w 2017r. zgodnie z art. 13a Pzp”

Miejsce: Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19, sala konferencyjna (I piętro)

TERMIN: 3-4 PAŹDZIERNIK 2016 r., godz. 9.00 – 16.00

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zgłaszanym problemom przygotowaliśmy kompletną ofertę szkolenia, która ma na celu przybliżenie Państwu najważniejszych zagadnień związanych ze zmianami w zamówieniach publicznymi i umożliwienie Państwu poprawnego, zgodnego z prawem korzystania z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wykładowca: Józef Edmund Nowicki -jeden z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych wykładowców problematyki zamówień publicznych w Polsce. Ekspert z dziedziny prawa zamówień publicznych z ponad 15. letnim doświadczeniem. Prelegent na licznych konferencjach. Uznany i ceniony autor ponad 500 publikacji oraz komentarzy praktycznych z dziedziny zakresu zamówień publicznych w największych czasopismach i wydawnictwach specjalizujących się w problematyce zamówień publicznych oraz opinii i ekspertyz z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Od 2010 r. biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych. Autor komentarza do ustawy - Prawo zamówień publicznych („Prawo zamówień publicznych. Komentarz.” Wydawnictwo: Wolters Kluwer) oraz nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Program szkolenia:

Zasady komunikacji zamawiającego z wykonawcami przed dniem 18 października 2018 r., a w przypadku centralnej jednostki zakupującej, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.

 1. Komunikacja i wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcami.
 2. Przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Szacowanie wartości zamówienia i wybór metody wykorzystywanej do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia

 1. Jak sporządzić plan postępowań o udzielenie zamówień zawierający:
 2. przedmiot zamówienia;
 3. rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
 4. przewidywany tryb lub inne procedury udzielenia zamówienia;
 5. orientacyjną wartości zamówienia;
 6. przewidywany terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.
  1. Obliczanie szacunkowej wartości zamówienia publicznego.
  2. Ogólne zasady oszacowania wartości zamówienia publicznego.
  3. Oszacowanie wartości zamówienia publicznego, jeżeli zamówienie publiczne przewiduje prawo opcji lub wznowienie zamówienia publicznego.
  4. Oszacowanie wartości zamówienia publicznego, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
  5. Nowe zasady podziału zamówienia na części.
  6. Aktualność (ważność) wartości zamówienia.
  7. Oszacowanie wartości zamówienia publicznego w przypadku gdy zamawiający składa się z kilku wyodrębnionych jednostek organizacyjnych.
  8. Oszacowanie wartości zamówienia publicznego, jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego jest samodzielnie odpowiedzialna za udzielenie zamówienia publicznego.
  9. Obliczanie szacunkowej wartości zamówienia publicznego na usługi lub zamówienia publicznego na dostawy powtarzające się okresowo lub podlegających wznowieniu w określonym czasie, a także których przedmiotem są dostawy nabywane na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu, zamówień publicznych na usługi, w odniesieniu do których nie określono łącznej ceny
  10. Obliczanie szacunkowej wartości zamówienia publicznego, jeżeli przedmiotem są dostawy nabywane na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu, zamówień publicznych na usługi, w odniesieniu do których nie określono łącznej ceny.
  11. Obliczanie szacunkowej wartości zamówienia publicznego, na usługi, w odniesieniu do których nie określono łącznej ceny.
  12. Obliczanie szacunkowej wartości zamówienia publicznego, w przypadku zamówień publicznych na usługi, których przedmiotem są: usługi bankowe lub inne usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, wykonania projektów.
  13. Obliczanie szacunkowej wartości zamówienia publicznego na roboty budowlane (takie same lub różne rodzajowo roboty wykonywane w jednym lub różnych budynkach, remonty dróg, ulic, roboty budowlane wykonywane w budynkach tworzących funkcjonalną całość).

Opis przedmiotu zamówienia publicznego

 1. Specyfika opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.
 2. Specyfika opisu przedmiotu zamówienia na dostawy i usługi.
 3. Opisanie przedmiotu zamówienia przez stosowanie norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji.
 4. Oznakowanie w zamówieniach publicznych na roboty budowlane, zamówieniach publicznych na dostawy lub zamówieniach publicznych na usługi o szczególnych cechach. Sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność lub certyfikatu wydanego przez taką jednostkę jako środek dowodowy potwierdzający zgodność z wymaganiami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia publicznego, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia publicznego.
 5. Opis przedmiotu zamówienia publicznego z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
 6. Zmiany w opisaniu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, a także źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.
 7. Zasady składania ofert wariantowych.

Zmiany w SIWZ i ogłoszeniach

Omówienie nowego wzoru SIWZ.

 1. Wyjaśnienia i zmiany treści SIW po nowelizacji.
 2. Zmiany w zamieszczaniu i publikacji ogłoszeń.
 3. Zmiany w treści ogłoszeń.
 4. Nowe ogłoszenia o zmianie umowy.

Warunki udziału w postępowaniu

 1. Warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 2. Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 3. Warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy.
 4. Określenie warunków realizacji zamówienia publicznego przez konsorcjum odmiennych od warunków nakładanych na pojedynczych uczestników.
 5. Okoliczności wykluczenia obligatoryjnego.
 6. Okoliczności wykluczenia fakultatywnego.
 7. „Samooczyszczenie wykonawcy” i okoliczności mające wpływ na odstąpienie od wykluczenia wykonawcy.
 8. Ubieganie się o zamówienie publiczne przez konsorcja.
 9. Poleganie na zdolności innych podmiotów („podmiotów trzecich”) oraz podwykonawstwo.
 10. Przekazanie wraz z ofertą jednolitego europejski dokumentu zamówienia.
 11. Przedstawienie przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza aktualnych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie kryteriów kwalifikacji określonych przez zamawiającego, w szczególności zaświadczeń, oświadczeń lub innych środków dowodowych.
 1. Omówienie dokumentów określonych w nowym rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
 2. „Uzupełnianie”, poprawianie i wyjaśnianie oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp po nowelizacji.

Udzielenie zamówienia publicznego

 1. Kryteria oceny ofert związane z przedmiotem zamówienia publicznego.
 2. Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie.
 3. Kiedy cena może być jedynym kryterium oceny ofert.
 4. Nowe kryteria poza cenowe. Kryterium kosztu.
 5. Kiedy zamawiający może stosować kryterium organizacji, kwalifikacji i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji danego zamówienia publicznego.
 6. Wyjaśnianie treści złożonych ofert.
 7. Nowe przesłanki odrzucenia oferty.
 8. Postępowanie zamawiającego w przypadku rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia publicznego.
 9. Treść informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 10. Omówienie procedury wyboru oferty określonej w art. 24 aa oraz art. 26 ust. 1 i 2 Pzp (tzw. procedury odwrócone”).

 

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA

 1. Zakres informacji zawartych w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia w postępowaniu poniżej progów unijnych.
 2. Omówienie jednolitego europejskim dokumencie zamówienia w zakresie oceny niepodlegania wykluczeniu z powodów wskazanych w ustawie oraz spełniania kryteriów kwalifikacji.
 3. Czynności zamawiającego wykonywane przed udzieleniem zamówienia.

Zmiany w trybie zamówienia z wolnej ręki

 1. Omówienie trybu zamówienia z wolnej ręki po nowelizacji.

Zmiany w zasadach zatrzymania wadium

 1. Omówienie zmian w zatrzymaniu wadium.

Zawarcie umowy i nowe zasady dokonywania zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego

 1. Terminy zawarcia umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Wymagania dla umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
 3. Nowe zasady dokonywania zmian w zawartej umowie – omówienie zmian umowy przewidzuianych w art. 144 Pzp.
 4. Unieważnienie umowy. Wypowiedzenie umowy.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 26.09.2016 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem karty zgłoszeniowej lub przesłać zgłoszenie faxem pod numer 95 746 02-78.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy

-karta zgloszeniowa

 

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFRR (INTERREG VA)

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE NA TARGI

Centrum Usługowo - Doradcze Euroregionu POMERANIA w Myśliborzu serdecznie zaprasza chętnych do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym

w dniu 10 września 2016r. na 29 Targi Rolne AGRO POMERANIA do Barzkowic

Jest to impreza gromadząca dużą ilość wystawców z kraju i z zagranicy. Spotkanie tak dużej ilości wystawców daje możliwość nawiązania nowych kontaktów handlowych i branżowych. Targi cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i popularnością zarówno wśród wystawców jak i osób zwiedzających.

Wystawcy to m.in. producenci maszyn rolniczych, sadownicy, hodowcy, wytwórcy żywności, ogrodnicy i właściciele gospodarstw agroturystycznych, hodowcy koni i bydła mlecznego, trzody chlewnej, producenci żywności.

Imprezy towarzyszące:

Dożynki
Korowód wieńców dożynkowych,
Przegląd Kapel Ludowych,
Pokaz zwierząt hodowlanych, ptaków hodowlanych ozdobnych,

Zachodniopomorska Wystawa Koni Hodowlanych,
Zawody Jeździeckie w Skokach,
Wystawa Królików,
Ekspozycja Trzody Chlewnej,
Festiwal serów,
Promocja gospodarstw agroturystycznych i ekologicznychwojewództwa zachodniopomorskiego,
Prezentacja kolekcji warzyw i kwiatów jesiennych,
Prezentacja Biosurowcowego Ogrodu Dydaktycznego oraz oczyszczalni "Ogrody Odnowy",
Promocja produktów regionalnych i tradycyjnych województwa zachodniopomorskiego,
Międzynarodowa Wystawa Rękodzielnictwa,
Wystawa Twórców Ludowych,
Wystawa malarskA.


Wyjazd organizowany jest w dniu 10 września 2016 (sobota) z Myśliborza (obok ratusza) o godz. 9.00 – powrót ok. godz. 18.00

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 września 2016 roku – ilość miejsc ograniczona

Wyjazd jest bezpłatny.

Więcej informacji udzielanych jest w Centrum Usługowo-Doradczym w Myśliborzu,

ul. 1 Maja 19, Tel: 95 746 02-78

 

ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA ORAZ NOWY ROK

Dziękując Państwu serdecznie
za dotychczasową współpracę,
pragniemy złożyć życzenia
ciepłych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych sukcesów
w nadchodzącym Nowym 2016 Roku

Pracownicy Biura CUD Myślibórz

karta

 szkolenia seminaria
spotkania forum przedsiebiorcow
oferty inwestycyjne dotacjeue