ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

RADOSNYCH I SPOKOJNYCH,

PEŁNYCH CIEPŁA I NADZIEI

 ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

 ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI,

OSIĄGNIĘCIA SUKCESÓW, CIERPLIWOŚCI

 I WYTRWAŁOŚCI W REALIZACJI PLANÓW

 ORAZ DALSZEJ, OWOCNEJ WSPÓŁPRACY

 W NADCHODZĄCYM 2017 ROKU

 

ŻYCZĄ PRACOWNICY BIURA CUD MYŚLIBÓRZ

 

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE PN:. "PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH W ROKU 2016 I 2017"

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin: 2 grudnia 2016r., 9.00 - 15.00

 

 

Wykładowca: Mecenas Robert Goch - specjalista z zakresu prawa podatkowego z długoletnim stażem w organach podatkowychi organach kontroli skarbowej.

 

W okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. jednostki samorządu terytorialnego zostaną objęte rewolucyjnymi zmianami w sposobie ustalania zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług. Zmiany te będą powodowane koniecznością skonsolidowania jednostek organizacyjnych w celu wspólnego rozliczania podatku VAT przez osobę prawną jaką jest jednostka samorządu terytorialnego oraz sporządzania jednej deklaracji podatkowej. Konsolidacja spowoduje utratę licznych zwolnień podmiotowych, z których dotychczas korzystały przede wszystkim jednostki budżetowe.

            Ponadto wszystkie te jednostki zostaną od nowego roku zobligowane do ustalenia tzw. prewspółczynnika w procesie odliczania podatku naliczonego VAT. Dla części jednostek będzie to oznaczało znaczne ograniczenie wielkości odliczanego dotąd podatku, a dla innych jednostek zmiana przepisów otworzy drogę do częściowego odzyskiwania podatku naliczonego VAT i zmniejszenia kosztów funkcjonowania.

            Dodatkowe obowiązki jednostek samorządowych spowoduje objęcie tych podmiotów procedurą przekazywania organom podatkowym plików ustalonych w ramach struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.

            Program szkolenia jest adresowany i prezentuje osobom kierującym finansami JST – skarbnikom tych jednostek - oraz pracownikom odpowiedzialnym za rozliczanie podatku VAT - istotę zmian, skutki jakie mogą one wywołać dla stanu finansów JST oraz zasady odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie obowiązków wynikających ze zmiany przepisów w zakresie podatku od towarów i usług.

Program szkolenia:

 - Centralizacja rozliczeń VAT

1. Obowiązek konsolidacji podatkowej w zakresie rozliczania VAT przez JST

2. Utrata zwolnień podmiotowych przez jednostki budżetowe

3. Inwentaryzacja czynności opodatkowanych w JST i ich kwalifikacja podatkowa

4. Rozliczenia usług wykonywanych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi JST

5. Zasady fakturowania dostaw towarów i usług przez JST

6. „Refakturowanie” ( zwrot wydatków za media )

7. „Odwrotne obciążenie” - skutki podatkowe dla JST i ich jednostek budżetowych

8. Obowiązki w zakresie prowadzenia kas rejestrujących

     9. Deklaracje „cząstkowe” i ich przekazywanie do jednostki centralnej

     - Prewspółczynnik w odliczaniu VAT naliczonego

10. Formuła alokacji bezpośredniej i pośredniej w podatku VAT

11. Orzecznictwo TSUE w sprawie odliczania VAT

12. Ustawowe klucze podziału podatku naliczonego

13. Klucze ustalania proporcji według rozporządzenia Ministra Finansów

14. Kwalifikowanie przychodów finansowych dla ustalania proporcji

15. Sposób obliczenia proporcji podziału VAT naliczoneg

16. Wieloletnia korekta podatku naliczonego

17. Proporcje odliczania podatku naliczonego po ustaleniu prewspółczynnika

18. Zasady deklarowania podatku naliczonego po konsolidacji podatkowej JST

- Jednolity Plik Kontrolny

19. Terminy wprowadzenia obowiązku dostarczania Jednolitego Pliku Kontrolnego

20. Zakres czasowy obowiązku przekazywania JPK.

21. Jednolity Plik Kontrolny - korzyści informacyjne organów podatkowych.

22. Technika przesyłania JPK za pomocą środków komunikacji elektronicznej

23. Struktura JPK w zakresie podatku od towarów i usług

24. Raportowanie danych w zakresie VAT.

25. Zmiany w zakresie ewidencji dla podatku VAT.

26. JPK w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

27. Odpowiedzialność karna skarbowa

- Ustawa regulującej VAT w JST

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 28.11.2016r. do godz. 12.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie pod numerem 95 746 02-78

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

„ZMIANY W PRAWIE PRACY”

 Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin: 17 Listopada 2016r., 9.00 - 15.00

Wykładowca: Ryszard Widawski - wieloletni trener i praktyk, specjalista w dziedzinie stosowania prawa pracy, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie

1 stycznia 2016 roku weszły w życie nowe przepisy Kodeksu pracy. Najważniejsze zmiany w Kodeksie Pracy w 2016 r. dotyczą umów o pracę na czas określony zmiany w treści umowy o pracę oraz przepisy o ochronie rodzicielstwa. Od 2017 roku projektowane są dalsze zmiany przepisów kodeksu pracy jak również prawa pracy w zakresie umów cywilnoprawnych, oraz ZFŚS.

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat wprowadzonych aktualnych zmian w prawie pracy, które zostały już wprowadzone w życie oraz tych, które wejdą w roku następnym. Wykładowca przedstawi oraz przeanalizuje najnowsze dostępne informacje. Porównane zostaną zagadnienia przed jak i po dokonanych zmianach.

Projektowane zmiany obejmują katalog rodzajów umów o pracę, umowę na okres próbny, zasady zatrudniania na podstawie umowy na czas określony, w tym dopuszczalność jej wcześniejszego rozwiązania oraz długość okresu wypowiedzenia, a także zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Do najważniejszych zmian w przepisach o rodzicielstwie należy zaliczyć zagadnienia prawne dotyczące połączenia fakultatywnych urlopów związanych z urodzeniem (przyjęciem na wychowanie) dziecka, tj. dodatkowego macierzyńskiego ewentualnie dodatkowego na warunkach macierzyńskiego i rodzicielskiego, w jeden urlop pod nazwą "rodzicielski" oraz wydłużenie okresu w jakim można z niego skorzystać.

Program szkolenia:

1. Zmiany obowiązujące od 2016 r.

 • zmiany dotyczące umów zawieranych na okres próbny,
 • ponowne zatrudnienie pracownika u tego samego pracodawcy a limit umów na czas określony,
 • skutki zawarcia porozumienia wydłużającego czas trwania umowy na czas określony,
 • skutki zawarcia umowy o pracę na czas określony przekraczający 33 miesiące,
 • obowiązki informacyjne wobec PIP w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony dłuższy niż ustawowy,
 • zmiany w okresach wypowiadania umów na zastępstwo oraz na czas określony,
 • możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

 Przepisy przejściowe

 • stosowanie nowych przepisów do umów na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji,
 • jak potraktować umowy o pracę na czas określony jeżeli w dniu wejścia w życie nowych przepisów przekroczony zostanie limit czasowy 33 miesięcy?
 • okresy zatrudnienia u danego pracodawcy w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony?
 • czy po wejściu w życie nowych przepisów należy dokonać zmian w umowach na czas określony zawartych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów?
 • w jakim czasie należy pracownikowi zmienić informację dodatkową?

 2. Zmiany obowiązujące od 2015 r.

Urlopy macierzyńskie

 • prawo do urlopu macierzyńskiego dla ojca dziecka w razie zgonu lub oddania przez pracownicę dziecka,
 • rezygnacja z urlopu macierzyńskiego po 8 tygodniach ze względu na stan zdrowia pracownicy,
 • zgon matki dziecka niebędącej pracownicą , przejęcie uprawnienia przez pracującego ojca dziecka,
 • odrzucenie dziecka przez matkę niebędącej pracownicą – uprawnienia pracującego ojca dziecka,
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji – uprawnienia pracującego ojca dziecka,
 • terminy składania wniosków.

 Zmiany obowiązujące od 2016 r.

Urlopy rodzicielskie

 • zmiany dotyczące „jednorazowych wniosków” o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze,
 • zmiany w terminach dotyczących możliwości rezygnacji z urlopu rodzicielskiego,
 • podział urlopu rodzicielskiego pomiędzy pracownicą a ojcem niebędącym pracownikiem,
 • uchylenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zastąpienie go jednym urlopem rodzicielskim,
 • zmiany w urlopach rodzicielskich,
 • minimalne okresy na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego,
 • zmiany dotyczące podziału urlopu rodzicielskiego na części,
 • wpływ podziału urlopu rodzicielskiego na urlop wychowawczy,
 • zmiany dotyczące terminu wykorzystania urlopu rodzicielskiego,
 • zmiany w terminach na złożenie wniosku,
 • proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego o okres wykonywanej pracy,
 • możliwość łączenia wykonywania pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim,
 • możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego za zgodą pracodawcy,
 • zmiany w realizacji uprawnień urlopu ojcowskiego,
 • wydłużenie okresu wykorzystania urlopu ojcowskiego.

 Nowelizacja przepisów o urlopach wychowawczych

 • zmiany w maksymalnym okresie wykorzystania urlopu wychowawczego,
 • zmiany w przypadku złożeniu wniosku o pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy,
 • zakaz wypowiadania umów w okresie urlopu wychowawczego,
 • zmiany w rozporządzeniu dotyczącym udzielania urlopu wychowawczego,
 • zmiany dotyczące opieki nad dzieckiem do 14 roku życia.

3. Przewidywane zmiany które będą obowiązywały od 2017 r.

   Zmiany w Kodeksie pracy oraz prawie pracy - ustawodawca przewiduje się, że nowelizacje wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 • Stosunek cywilnoprawny (umowa zlecenia i umowa o dzieło) a stosunek pracy – różnice i podobieństwa. Kiedy umowa zlecenie staje się umową o pracę,
 • sposoby określenia wynagrodzenia w umowach cywilnoprawnych,
 • minimalne stawki godzinowe od 2017 r. – zasady i zakres stosowania przepisów do umów cywilnoprawnych,
 • obowiązki dla pracodawców w postaci ewidencjonowania przepracowanego czasu,
 • nowe uprawnienia PIP dotyczące umów cywilnoprawnych i stosunku pracy od 2017 r.,
 • nowelizacja przewiduje również sankcję za niewypłacanie minimalnej stawki godzinowej,
 • terminy wypłaty wynagrodzenia dotyczące umów cywilnoprawnych,
 • zmiany w ustawie o ZFŚS od 1 stycznia 2017r.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 14.11.2016r. do godz. 12.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie pod numerem 95 746 02-78

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia

 karta zgłoszeniowa

 szkolenia seminaria
spotkania forum przedsiebiorcow
oferty inwestycyjne dotacjeue